“...เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเองจักได้เป็นคนดีมีคุณประโยชน์และสามารถรักษาตัวรักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้...”
  ครูใหญ่       เมื่อครั้งหนึ่ง กรมศิลปากรไม่มีครูที่จะประกอบพิธีไหว้ครู เพราะเนื่องจากไม่มีการมอบหมายหน้าที่เอาไว้ ในที่สุดเพื่อแก้ปัญหานี้ ต้องไปกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะว่าทรงเป็นเสมือนสมมติเทพ ต้องให้ทรงเป็นผู้มอบหมาย เมื่อความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า “จะให้เป็นครูใหญ่ใช่ไหม”  ...
Copyright © 2017 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics